Civics Online Examination for Form Four 2 2019 | New Format

apple limekaa juu ya vitabu

Endapo unataka kufanya mtihani huu ili usahihishwe na Mwalimu, zingatia mambo haya:

1. Mtu yeyote na popote alipo anaruhusiwa kufanya mtihani huu.
2. Fanya mtihani huu kwa kutumia aina yoyote ya karatasi.
3. Ukimaliza, piga picha karatasi hizo kisha zitume WhatsApp kwenye namba ya Mwalimu Makoba, 0754 89 53 21.
4. Subiri mtihani wako usahihishwe, Urudishiwe na ufanyiwe masahihisho.
5. Gharama ya mtihani huu ni shilingi 2,000/= (elfu mbili).
Namba za malipo ni: M – Pesa 0754 89 53 21 (Daud Mhuli) na Tigo pesa 0653 25 05 66 (Daud Mhuli)
“Kwa kuwa lengo la mtihani huu ni kutaka kujua uwezo na mapungufu ya mwanafunzi ili aweze kupewa mbinu mbadala za kumsaidia kufaulu mtihani wake wa mwisho, kufanya udanganyifu hakuna faida yoyote kwani lengo la mtihani si kubaini nani atakuwa wa kwanza na yupi atakuwa wa mwisho!”
It is far more honorable to fail than to cheat.
Sasa fanya mtihani wako…

Section A (15 marks)

1. For each of the item I - X, choose the right answer among the given alternatives and write its letter in the box provided.
I. The constitutional change of 1962 in Tanganyika laid the foundation of
A. The republic government B. the federal government C. the dominion government D. the local government
ii. What does the blue colour in the national flag of Tanzania represent?
A. People B. mineral deposit C. national freedoms D. water bodies
iii. A place where voting take place is known as
A. Election manifesto B. voters register C. the electorate D. polling station
iv. Why is courtship an important stage before marriage?
A. It is a sign of love and joy to the partners B. it give partners time to evaluate each other C. it prepare the partner for honey moon D. it give time partner to mature
v. Which one of the following is the qualification of voters in Tanzania?
A. Must be a member of political party B. Must have ability to read and write C. Must have 40 years of age or above D. Must have 18 years of age or above
vi. What is an appropriate way of assisting HIV AIDS victims?
A. Guidance and self esteem B. guidance and counselling C. self awareness and counseling D. effective decision making
vii. Tanzania national currencies include
A. Bank notes and foreign currency B. foreign currency and coin C. coin and bank notes D. Us dollar and pound
viii. The smallest unit of Tanzania local government administrative structure is
A. Village government B. village assembly C. village council D. village committee
ix. A public holiday marked on 7th April every year in Tanzania is known as
A. Karume day B. nyerere day C. farmers day D. union day
x. Road accident can be avoided in Tanzania through
A.  Construction of tarmac road B. Observing traffic regulations C. Employing well trained traffic police D. Employing more magistrates
2. Match the item in list A with the correct response in list B by writing the letter of the right response.

List A

I. A person who is a member of a country.
II. A type of Tanzanian citizenship acquired when one of the parent is a Tanzanian by birth.
III. The legal right of a person to belong to a particular country.
IV. A situation whereby a person owes his/her loyalty to two countries.
V. A type of Tanzanian citizenship acquired when both parents are Tanzanians by birth.

List B

A. Dual citizenship
B. Citizenship
C. Citizen
D. Citizenship by birth
E. Citizenship by descent
F. Non citizenship
G. Migrants
immigrants
3. For each of the statement I - V, write True if the statement is correct or false if the statement is not correct.

Section B (40 Marks)

I. Work promotes selfish attitude………………………..
ii. One of the aspects of social skills is peer resistance……………………..
iii. One of the source of local government revenue is development levy………
iv. The mayor of a municipal council is a presidential appointee………….
v. Positive peer pressure can lead to good performance in school……….
4. Define the following concepts
A. Early marriage
B. Single parent family
C. Dictatorship government
D. Child preference
E. Drug abuse
5. List down five sources of the central government revenue.
6. Outline five functions of the judiciary.
7. Outline five merits of making responsible decision.
8. Briefly explain five importance of work for self-development.
9. Complete the following sentences by writing the correct word or words in the answer booklet provided.
(i) The Chief Justice of the United Republic of Tanzania is appointed by ___________
(ii) The behaviour which is accepted by the people in the society is known as _______
(iii) A period when two people of different sex having a relationship with the aim of getting marriage is called ________
(iv) A system of laws and basic principles in governing a country is called ________
(v) An official public document that indicates when, to whom and where the person was born is known as _____
10. Briefly explain five features of democratic government.

Section C (45 marks)

Answer any three questions.
11. Analyze six problems facing the informal sector.
12. By using six points, relate different indicators of poverty to the Tanzanian situation.
13. Point out six customs that lead to the HIV/AIDS and STIs.
14. In Tanzania, there are challenges of globalization, propose six solution to each of the challenges.

Mtihani wa Kiswahili Kidato cha Nne 3 2019 | Fomati Mpya

mtu kabeba fagio

Endapo unataka kufanya mtihani huu ili usahihishwe na Mwalimu, zingatia mambo haya:
1. Mtu yeyote na popote alipo anaruhusiwa kufanya mtihani huu.
2. Fanya mtihani huu kwa kutumia aina yoyote ya karatasi.
3. Ukimaliza, piga picha karatasi hizo kisha zitume WhatsApp kwenye namba ya Mwalimu Makoba, 0754 89 53 21.
4. Subiri mtihani wako usahihishwe, Urudishiwe na ufanyiwe masahihisho.
5. Gharama ya mtihani huu ni shilingi 2,000/= (elfu mbili).
Namba za malipo ni: M – Pesa 0754 89 53 21 (Daud Mhuli) na Tigo pesa 0653 25 05 66 (Daud Makoba)
“Kwa kuwa lengo la mtihani huu ni kutaka kujua uwezo na mapungufu ya mwanafunzi ili aweze kupewa mbinu mbadala za kumsaidia kufaulu mtihani wake wa mwisho, kufanya udanganyifu hakuna faida yoyote kwani lengo la mtihani si kubaini nani atakuwa wa kwanza na yupi atakuwa wa mwisho!”
It is far more honorable to fail than to cheat.
Sasa fanya mtihani wako…

Muda saa 3:00

Sehemu A (Alama 15)

1. Soma habari kisha jibu maswali yanayofuata kwa kuchagua herufi ya jibu sahihi.
Niliwaona masikini wakicheka. Kicheko cha ndanindani, mdomo wote kufunguka, hewa nyingi kuingia,jino la mwisho kuonekana na mbavu kidogo kubana. Walicheka kwa furaha kabwela wale. Sifahamu ni kipi hasa kiliwafurahisha.
Niliwachunguza vyema, hawakuwa na hofu. Hofu itoke wapi? Masikini hafilisiki! wa kwanza aliitwa Ntejo - Masikini. Wa pili aliitwa Mutu - Masikini, na watatu aliitwa Salamba - Masikini. Japo nilikuwa nawahi katika shughuli zangu, sikuweza kuendelea, nilisimama nikabaki nikiwashangaa.
Kumbe walikuwa katika kikao, kikacho nyeti cha kuuondoa umasikini, pengine ndiyo sababu ya kile kicheko chao kilichonivutia. Kicheko cha kukunja mbavu. Nilimsikia Ntejo akisema, “kama tukichapa kazi kwa bidii, umasikini utatoka, tutakuwa watu wengine kabisa.”
Mutu akaunga mkono, “nakubaliana nawe Ntejo, kazi ndiyo imemfanya mwanadamu mwenyewe, hakuna namna ila kuchapa kazi. Hata hivyo naomba niongezee jambo moja, tukumbuke kuweka akiba!”
Salamba akadakia, “kweli kabisa, ni lazima kuweka akiba ili isaidie wakati wa dharura, lakini pia, ikiwa kubwa, inaweza ikawekezwa na kuleta matunda mazuri zaidi. Nami nina jambo la nyongeza, elimu ya kufanya mambo inahitajika. Bila elimu ya kufanya mambo, hatutayaonja matunda ya kazi yetu ngumu.”
Masikini wale walimaliza mazungumzo, nami bado nawatazama tu, lakini wao hawanioni, raha iliyoje! Kwisha kumaliza kuzungumza, wakala kiapo kuyafanyia kazi waliyosema. Mimi nikaondoka zangu.
Baada ya mwaka mmoja, nilikutana nao tena. Wako vilevile, hawana kitu. Salamba kabeba chupa ya gongo, Mutu kashika kikombe kidogo naye Ntejo kabeba redio kubwa, wote wanacheza na kucheka kwa furaha. Nilitamani kuwachapa kofi ili kuwakumbusha waliyopanga mwaka mmoja nyuma. Lakini, Mwalimu Makoba mimi, ugomvi na walevi siuwezi. Nikaondoka zangu. Mimi na mwili wangu.
I. Kipi kinafaa kuwa kichwa cha habari uliyosoma?
A. Masikini wenye bahati b. Matajiri watatu c. Sinema zetu d. Masikini watatu
ii. Ni yapi yalikuwa majina ya masikini hao watatu?
A. Ntejo, Salamba na Musa b. Salamba, Ntejo na Yahaya c. Salamba, Ntejo na Mutu d. Mutu, salamba na Musa
iii. Kwa nini masikini wale watatu walishindwa kutimiza mipango yao?
A. Ulevi b. miundombinu duni c. walivamiwa na majambazi d. waliugua
iv. Msemo upi unaendana na kukosa hofu kwa masikini wale watatu?
A. Masikini hafilisiki b. hofu haizuii furaha c. furahi kwa afya yako d. hofu hupotea taratibu
v. Ni sentensi ipi siyo kweli kuhusu masikini hao watatu
A. Masikini walikuwa na furaha b. hawakutimiza mambo waliyopanga c. hawakuwahi kunywa pombe d. walitembea na redio
2. Oanisha sentensi za kifungu A kwa kuchagua jibu sahihi kifungu B.

kifungu A

I. Tuweke akiba.
II. Tufanye kazi kwa bidii.
III. Elimu ya kufanya mambo inahitajika.
IV. Nilitamani kuwachapa kofi ili wakumbuke waliyopanga mwaka mmoja nyuma.
V. Bila elimu ya kufanya mambo

Kifungu B

A. Lakini ugomvi na walevi siuwezi.
B. Hatutayaonja matunda ya kazi yetu ngumu.
C. Salamba
D. Ntejo

E. Mutu

Sehemu B (alama 40)

3. Bainisha njia tatu za kuambatanisha maneno ili kuzalisha maneno mapya kisha toa mifano miwili kwa kila njia uliyobainisha. (Alama 4)
4. Toa maana nne tofauti za neno “kibao” kisha tunga sentensi moja kwa kila maana uliyotoa. (Alama 4)
5. Fafanua dhana zifuatazo na kisha toa mfano mmoja kwa kila dhana uliyofafanua. (Alama 8)
A. Neno
B. Kirai
C. Kishazi
6. Nyambua maneno yafuatayo ili kupata maneno mawili zaidi kwa kila neno.
A. Beba
B. Pokea
C. Rudi
D. Soma
7. Andika insha ya kisanaa isiyozidi maneno 250 kuhusu kichwa cha habari kisemacho, YALIYOWAKUTA MSITUNI. (Alama 8)
8. Kwa kutumia hoja tano, eleza mchango wa Wajerumani katika kukuza na kueneza lugha ya Kiswahili. (Alama 8)

Sehemu C (Alama 45)

Jibu maswali matatu.
9. Fasihi simulizi ni pana na ina vitu vingi ndani yake. Ukitumia mifano, bainisha tanzu nne za fasihi simulizi.
10. “Washairi hutumia mashairi yao kuelimisha jamii kuhusu mambo yanayoikabili.” thibitisha ukweli wa kauli hii kwa kutumia hoja tatu kutoka katika kila diwani kati ya diwani mbili zilizoorodheshwa.
11. “Mwanamke ni mtu mwenye huruma.” Thibitisha kauli hiyo kwa kutoa hoja tatu kutoka katika vitabu viwili vya riwaya vilivyoorodheshwa.
12. “Waandishi wa tamthiliya ni mafundi wa kupotosha jamii.” kanusha kauli hiyo kwa kutumia tamthiliya mbili kati ya zilizoorodheshwa. Tumia hoja tatu kwa kila kitabu.

History Online Examination for Form Four 3 2019 | New Format

vitu viking'aa

Endapo unataka kufanya mtihani huu ili usahihishwe na Mwalimu, zingatia mambo haya:
1. Mtu yeyote na popote alipo anaruhusiwa kufanya mtihani huu.
2. Fanya mtihani huu kwa kutumia aina yoyote ya karatasi.
3. Ukimaliza, piga picha karatasi hizo kisha zitume WhatsApp kwenye namba ya Mwalimu Makoba, 0754 89 53 21.
4. Subiri mtihani wako usahihishwe, Urudishiwe na ufanyiwe masahihisho.
5. Gharama ya mtihani huu ni shilingi 2,000/= (elfu mbili).
Namba za malipo ni: M – Pesa 0754 89 53 21 (Daud Mhuli) na Tigo pesa 0653 25 05 66 (Daud Makoba)
“Kwa kuwa lengo la mtihani huu ni kutaka kujua uwezo na mapungufu ya mwanafunzi ili aweze kupewa mbinu mbadala za kumsaidia kufaulu mtihani wake wa mwisho, kufanya udanganyifu hakuna faida yoyote kwani lengo la mtihani si kubaini nani atakuwa wa kwanza na yupi atakuwa wa mwisho!”
It is far more honorable to fail than to cheat.
Time: 3:00 hours

Section A (20 Marks)
Answer all questions in this section
1. For each of the items (I) - (xv) choose the correct answer from among the given alternatives and write its letter in the box provided. (15 marks)
I. Which one of the following sites represents the Early Stone Age?
A. Bagamoyo B. Isimila C. Olduvai Gorge D. Kilwa
II. The goods imported to East Africa from Arabia and Persia Gulf include
A. Glass, pottery and porcelain
B. Beads, cloth and copper
C. Axes, swords and spear
D. Ivory, gold and palm oil
III. One of the factors for the rise of states in the pre-colonial East Africa was
A. Diplomacy b. agreement c. moresby treaty d. warfare
IV. The most important factor for interaction among people in Africa was
A. Agriculture b. war c. trade d. pastoralism
V. When did Vasco Da Gama reach East Africa?
A. 1884 b. 1498 c. 1652 d. 1598
VI. Which one was the first treaty signed for the abolition of slave trade in East Africa?
A. Moresby treaty b. Anglo German Treaty C. Hamerton treaty D. Heligoland treaty
VII. One of the characteristics of man before the discovery of iron technology was
A. Involvement in slave trade b. establishment of industries for pebble tools c. reliance on industrial goods d. dependence on environment for survival
VIII. Important urban centres like Meroe in Western Sudan emerged as a result of
A. Improved agriculture b. salt making c. metal working d. ship building technology
IX. European took laborers from Africa during the Trans Atlantic slave trade because the Africans were
A. Weak but resistant to diseases b. sick but very strong c. unable to do any job d. strong and hard working.
X. The Western Sudanic states which engaged in Trans-saharan trade were
A. Mali, Songhai and Bagamoyo b. Ghana, Asante and Buganda c. Oyo, Benin and Mwanamutapa d. Ghana, Mali and Songhai
XI. History is the study of
A. Future events b. present events c. past events d. all African events
XII. Which of the following is a scientific method of determining date of the past remains?
A. Archaeology b. time graphs c. caron 14 d. time charts
XIII. One of the important item of the shift of man from walking by four limbs to bipedalism was
A. Defending against enemies b. making and using tools c. cooking and living in caves d. hunting and gathering
XIV. During which period did the pre colonial Tanzanian communities engage in painting and drawing found at KondoaIrangi?
A. Late stone age b. old stone age c. industrial age d. early stone age
XV. Peace and intermarriage during pre colonial period were among the results of
A. Trade between neighbors b. war between neighbors c. conquest of neighbors d. war and slave trade
2. match the item in List A with the correct responses in List B by writing the letter of the correct response before the corresponding item number in the table provided. (5 Marks)

List A

I. A coastal city state which was ruined by the Portuguese attack.
II. A town in which the Portuguese built the headquarter in East Africa.
III. One of the famous local museum in Tanzania.
IV. A trade centre which formed the core of the vast empire called Songhai.
V. A major slave market in East Africa.

List B

A. Mombasa
B. Isimila
C. Bagamoyo
D. Katanga
E. Tanghaza
F. Kilwa
G. Meroe
H. Rusinga island
I. Kondoa irangi
J. Zanzibar
K. Gao
L. Nsongezi
M. Kalenga
N. Uvinza
O. Ugweno

Section B (35 Marks)
3. Briefly explain the following terms: (12 marks)
i. Feudalism
ii. Trans-saharan trade
iii. Umwinyi
iv. Historical sites
v. Carbon 14
vi. Land alienation
4. Arrange the following sentences in a chronological order by writing their roman numbers in the table provided.
I. Development of industrial revolution in Europe created the need for raw materials, markets and area for investment.
II. Successful treaties which were made between European agents and African rulers in 1880s marked the beginning of African colonization.
III. European governments sent different groups as agents of colonialism to explore African continent.
IV. Agents of colonialism reported African’s economic potentials and the evils of slave trade.
V. The British government and humanitarian associations pioneered the abolition of slave trade.
VI. After a long period of colonialism, Africans are now independent.
5. Draw a sketch map of Africa and locate the following: (11 marks)
I. A country in West Africa which attained its independence under the leadership of Nnandi Azikiwe.
II. A country which became peaceful after the death of Jonas Savimbi in 2002.
III. A county which its nationalistic leader became a president after 27 years of imprisonment.
IV. German East Africa.
V. A country in which the headquarter of African Union is situated.
Section C (45 marks)
Answer three questions
6. Analyze the similarities of any two colonial administration system. (six points)
7. In six points, evaluate the resolutions of the Berlin Conference.
8. Analyse six factors which caused the first world war spread world wide.
9. Analyse six reasons for the rise of social and welfare associations.