Posts

Uhistoria Mpya Katika Diwani ya Chini ya Mwembe

Image
Swali Historia huumba matini ya kisanaa tunayoyaona, kuyasikia na kuyasoma. Tumia nadharia ya uhistoria mpya kusawiri uhusiano uliopo kati ya historia ya maendeleo ya taifa la Tanzania na maudhui ya diwani ya Chini ya Mwembe (2017) ya Eric F. Ndumbaro na Gloria D. Gonsalves. Jibu Nadharia ya uhistoria mpya ni nadharia ambayo inaeleza uhusiano uliopo baina ya historia na fasihi . Inatambulika kwamba wahakiki wa uhistoria mpya wa Kimarekani ndio wanaotambulika kwa kuenea kwa mkabala wa uhistoria katika fasihi katika miaka ya 1980 na ile ya 1990. Wahakiki wa uhistoria mpya wao walisoma matini za kifasihi kama zao la kitu kinachotokana na mazingira ya kipindi mahususi cha kihistoria. Miongoni mwa majina makubwa ya wahakiki wa mkabala wa uhistoria mpya wa Marekani ni Stephen Greenblattt na Louis Montrose. Wamitila (2008), anajadili kipengele kingine muhimu kinachoshughulikiwa na wanauhistoria mpya. Anadai kwamba kwa wanauhistoria mpya, matukio ya kihistoria siyo lazima yaonekane yot

Interactions Among the People of Africa

Image
  Interaction can be defined as the way in which people from a given community came into contact with another community. Major interactions between the peoples of Africa begun during the Late Stone Age and the Iron Age up to the middle of 19 th century. Interaction among the people of Africa were caused by social, political and economic factors. Social factors which gave rise to interactions among the people of Africa 1.    War Internal conflicts over land, minerals, water, and control of trade or power led to movement of some societies from their original land. A typical example was the movement of the Ngoni from South Africa to other parts of Africa. 2.    Migration As communities grew in number this lead to a scarcity of resources, which forced others to migrate in search of resources. For example the Bantu migration and the Ngoni migration. 3.    Intermarriage Some people left their places because of marriage. For example, Nyamwezi and Hehe married each other and caused interactio

Sifa Bainifu za Irabu ya Kiswahili Sanifu

Image
Fafanua kwa kina huku ukitumia mchoro sifa bainifu za irabu ya Kiswahili sanifu. Irabu ni aina ya vitamkwa ambavyo hutolewa pasi, bila kuwepo kizuizi chochote katika mkondohewa au hewa itokayo mapafuni ikipitia katika chemba ya kinywa au ya pua iwapo irabu hiyo itasilimishwa. Irabu ziko za aina nyingi lakini tutatumia zaidi irabu za lugha ya Kiswahili. Katika kuainisha sifa za irabu ni lazima kuzingatia lugha ambamo irabu hizo zinatumika, kwa sababu kila lugha huchagua idadi ya irabu kadhaa kutoka katika bohari la sauti kwa kuzingatia irabu msingi ambacho ndicho msingi wa irabu za lugha mbalimbali. Kuhusu lugha za Kibantu kuna irabu kuu tano ambazo hutumika karibu katika lugha nyingi za Kibantu na lugha ya Kiswahili ikiwemo kama asemavyo Massamba na wenzake (2004). Irabu hizo huwakilishwa kiimaandishi kama ifuatavyo. Maandishi ya kawaida Maandishi ya kifonetiki a) i                        [i] mfano katika neno l i a, p i ka b) e                      [ε] mfano katika neno ch

Ngeli za Nomino | Kiswahili Kidato cha Tatu

Image
Ngeli ni utaratibu wa kuweka nomino katika makundi yanayofanana au yanayowiana. Nomino za Kiswahili zinaweza kugawanywa katika makundi mbalimbali. Baadhi ya wanaisimu wamezigawanya nomino katika makundi 16 na wengine makundi 9 na wengine makundi 18. Ngeli huweza kuainishwa kwa vigezo mbalimbali. Miongoni mwa vigezo hivyo ni kigezo cha upatanishi wa kisarufi au kigezo cha kisintaksia. Upatanishi wa kisarufi ni hali ya viambishi vya maneno ndani ya tungo kukubaliana na kushikamana ili kuleta maana iliyokusudiwa. Upatanishi wa kisarufi unaweza kuonekana kati ya vipashio mbalimbali vya tungo: Mifano: Unyasi umeota.    =     Nyasi zimeota. Kiazi   kitamu.   =    Viazi vitamu. Huyu mnene.    =    Hawa wanene. Huyu anakuja.   =    Hao wanakuja. Mtu ambaye.   =   Watu   ambao. Mtu aliyesafiri. = Watu waliosafiri. Aina za tungo Tungo ni matokeo ya kupanga pamoja vipashio sahili ili kujenga kipashio kikubwa zaidi. Aina za tungo ni: Neno Neno ni silabi au mkusanyiko wa